mistnisetreni.cz

Dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů

v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018,

za účelem zpracování osobních údajů správcem a předání příjemci osobních údajů, kterým je advokátní kancelář, uděluji souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů za účelem a v rozsahu dále specifikovaném:

I. Správce osobních údajů:

 • Mistnisetreni.cz s.r.o., IČO: 213 04 548, se sídlem Opletalova 1525/39, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále též „správce osobních údajů“ nebo „správce“)

  Správce spravuje osobní údaje prostřednictvím automatizovaného zpracování, přičemž dochází ke shromažďování a ukládání osobních údajů u správce osobních údajů.

  Vzhledem k tomu, že dochází ke zpracování osobních údajů podle čl. 22 odst. 1 GDPR pomocí automatizovaného zpracování, uděluji tímto svůj výslovný a dobrovolný souhlas správci osobních údajů:

II. Souhlas uděluji ke zpracování těchto údajů:

 • Jméno, Příjmení
 • E-mail
 • Telefon

III. Souhlas uděluji za účelem:

 • automatizovaného zpracování mých osobních údajů
 • poskytnutí plné moci správci osobních údajů za účelem jejich předání příjemci osobních údajů, kterým je vybraná advokátní kancelář (dále též „advokátní kancelář“) dle doporučení správce, která mě bude kontaktovat ve věci mé pojistné smlouvy za účelem poskytování právních služeb
 • poskytnutí plné moci správci osobních údajů za účelem jejich předání příjemci osobních údajů, kterým je vybraný finanční poradce (dále též „finanční poradce“) dle doporučení správce, který mě bude kontaktovat za účelem poskytování finančního poradenství, zejména v rámci mé pojistné smlouvy
 • shromažďování a uchování mých osobních údajů u správce, a to za účelem ověření ze strany správce, zda můj zájem o poskytnutí právní služby či o poskytnutí finančního poradenství v dané oblasti stále trvá, v případě, že nebudu reagovat na oslovení s nabídkou právních služeb advokátní kanceláře či v případě, že nebudu reagovat na oslovení s nabídkou finančního poradenství

IV. Souhlas uděluji na dobu:

 • tento souhlas uděluji do doby předání osobních údajů advokátní kanceláři a finančnímu poradci, jakožto příjemcům osobních údajů, přičemž tato doba zahrnuje shromažďování a uchování mých osobních údajů u správce, nejdéle však na dobu 1 roku
 • nebo do odvolání mého souhlasu, odvolám-li jej ještě před uplynutím této lhůty

Jsem si vědom(a) toho, že jakmile mě příjemce, resp. advokátní kancelář či finanční poradce kontaktuje, pak další nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se smluvním vztahem mezi příjemcem, tj. advokátní kanceláří a mou osobou či finančním poradcem a mou osobou.

V. Obecná prohlášení:

Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem se seznámil(a) se Zásadami zpracování osobních údajů správce osobních údajů a jsem si tak vědom(a) svých práv podle kapitoly III. nařízení GDPR. Zde

Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Osobní údaje budou shromažďovány v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávány budou pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů. Svůj souhlas může subjekt údajů kdykoli odvolat s účinky do budoucna:

a. zasláním odvolání souhlasu na e-mailovou adresu: info@mistnisetreni.cz

b. zasláním odvolání souhlasu písemně na adresu: Opletalova 1525/39, Nové Město, 110 00 Praha 1