mistnisetreni.cz

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost poskytuje informace o zpracování osobních údajů, které osoba poskytující osobní údaje (dále též „subjekt údajů“) správci poskytla v rámci činnosti správce uvedené na webových stránkách: www.mistnisetreni.cz

1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1. Správce osobních údajů

Správce osobních údajů,

Mistnisetreni.cz s.r.o., IČO: 213 04 548, se sídlem Opletalova 1525/39, Nové Město, 110 00 Praha 1

(dále jen „správce“) prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovávané správcem jsou přísně důvěrné. Správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů.

1.2. Předání osobních údajů advokátní kanceláři

Správce je subjektem, který svým klientům poskytuje služby, jejichž podstatou je zajistit (a obstarat) předání osobních údajů subjektu údajů příjemci osobních údajů, kterým je jedna z vybraných advokátních kanceláří (dále též „příjemce 1“ či „advokátní kancelář“) dle doporučení správce, která poskytne právní služby subjektu údajů. Advokátní kancelář kontaktuje subjekt údajů a další nakládání s osobními údaji je již v gesci advokátní kanceláře. Správce shromažďuje a uchovává osobní údaje z důvodu, aby v případě, že subjekt údajů nereaguje na výzvy příjemce 1, mohl správce ověřit, zda jeho zájem o předání osobních údajů a poskytnutí právní služby příjemci 1 trvá.

1.3. Předání osobních údajů finančnímu poradci

Správce je dále subjektem, který svým klientům poskytuje služby, jejichž podstatou je zajistit (a obstarat) předání osobních údajů subjektu údajů příjemci osobních údajů, kterým je jeden z vybraných finančních poradců (dále též „příjemce 2“ či „finanční poradce“) dle doporučení správce, který poskytne finanční poradenství subjektu údajů. Finanční poradce kontaktuje subjekt údajů a další nakládání s osobními údaji je již v gesci finančního poradce. Správce shromažďuje a uchovává osobní údaje z důvodu, aby v případě, že subjekt údajů nereaguje na výzvy příjemce 2, mohl správce ověřit, zda jeho zájem o předání osobních údajů a poskytnutí služeb finančního poradce příjemci 2 trvá.

1.4. Kontaktní osoba správce

Kontaktní osoba správce:

Jméno: Jakub Vajner

Tel: +420 605 543 213

Mail: info@mistnisetreni.cz

1.5. Zpracování osobních údajů

Správce zpracovává a předává osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, resp. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“ nebo pouze „GDPR“). Jednotlivé účely, pro které správce osobní údaje zpracovává, jsou vymezeny dále.

1.6. Poskytnutí osobních údajů prostřednictvím internetových stránek

Subjekt údajů poskytuje své osobní údaje prostřednictvím internetových stránek správce na adrese www.mistnisetreni.cz (dále jen „internetové stránky“).

1.7. Informace o zásadách

Tyto zásady obsahují informace o tom, jaké osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo k osobním údajům bude mít přístup a jaká má subjekt údajů práva. Tyto zásady se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné správcem, ať už jsou zpracovávány za jakýmkoli účelem.

2. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ, PRÁVNÍ ZÁKLAD, KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje subjektu údajů pouze pro účely předání osobních údajů advokátní kanceláři a finančnímu poradci na základě souhlasu subjektu údajů. Správce dále osobní údaje uchovává a shromažďuje za účelem ověření, zda zájem subjektu údajů o předání údajů a o poskytnutí právních služeb ze strany příjemce 1 či poskytnutí služeb finančního poradenství ze strany příjemce 2 trvá.

2.2. Kategorie osobních údajů

Při předání údajů správce zpracovává následující kategorie osobních údajů:

a. Identifikační údaje (jméno, příjmení)

b. Kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa, a další podobné informace)

3. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Doba zpracování

Osobní údaje subjektů údajů shromažďuje, uchovává a zpracovává správce po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze vzájemného právního jednání, to minimálně po dobu předání osobních údajů advokátní kanceláři a finančnímu poradci, nejdéle však na dobu 1 roku. Doba zpracování vyplývá z účelu, pro které jsou osobní údaje zpracovány, nebo je dána právními předpisy.

3.2. Zpracování na základě souhlasu

Po zjištění přetrvávajícího zájmu o poskytnutí právních služeb a (či) služeb finančního poradce subjektu údajů, správce na základě již udělené plné moci opětovně osloví vybraného příjemce 1 a vybraného příjemce 2. Subjekt údajů bude opětovně kontaktován advokátní kanceláří za účelem poskytování právních služeb ve věcech pojistné smlouvy a dále bude subjekt údajů opětovně kontaktován finančním poradcem ve věcech finančního poradenství v rámci pojistné smlouvy. Po zjištění, že zájem subjektu údajů o poskytování právních služeb ve věcech pojistné služby či zájem o poskytování finančního poradenství ve věcech pojistné smlouvy pominul, nebude s údaji dále nakládáno a v takovém případě budou jeho poskytnuté osobní údaje zlikvidovány ze strany správce i příjemce 1 a příjemce 2.

3.3. Zpracování manuálně i automatizovaně

Osobní údaje jsou správcem zpracovány manuálně i automatizovaně. Správce používá osobní údaje klientů také k rozhodnutím na bázi automatizovaného zpracování, včetně profilování (viz čl. 22 odst. 2 GDPR).

4. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

4.1. Práva subjektu údajů

Jako subjekt údajů má tato osoba uvedená práva, která pro něj z právních předpisů vyplývají a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o:

a. Právo na přístup k osobním údajům – subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, které se ho týkají.

b. Právo na opravu a doplnění osobních údajů – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů bez zbytečného odkladu opravil nebo doplnil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají.

c. Právo na výmaz – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, pokud:

  • osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány
  • subjekt údajů odvolá souhlas ke zpracování osobních údajů
  • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování
  • osobní údaje byly zpracovány protiprávně
  • uchování osobních údajů nepředepisují další relevantní zákonné předpisy
  • se nejedná o veřejný zájem v oblasti veřejného zdraví, archivace, vědeckého či historického výzkumu, statistiky
  • se nejedná o výkon nebo obhajobu právních nároků

d. Právo na omezení zpracování – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů v odůvodněných případech omezil zpracování osobních údajů.

e. Právo na přenositelnost osobních údajů – subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, ve strukturované, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.

f. Automatizované individuální rozhodování – subjekt je předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, které slouží pouze pro účely předání osobních údajů příjemci.

g. Právo podat stížnost u dozorového úřadu – subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, tzn. Úřadu pro ochranu osobních údajů.

h. Právo vznést námitku – subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, správce údajů tyto údaje v neodůvodněných případech dále nesmí zpracovávat.

5. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Poskytování osobních údajů

Správce údajů může zpřístupnit poskytnuté osobní údaje advokátní kanceláři, která v souladu s právními předpisy dále nakládá s osobními údaji, a to na základě jejich vzájemného smluvního vztahu. Správce údajů dále může zpřístupnit poskytnuté osobní údaje finančnímu poradci, který v souladu s právními předpisy dále nakládá s osobními údaji na základě smluvního vztahu správce údajů a finančního poradce. Správce není oprávněn poskytnout osobní údaje žádné jiné osobě.

Příjemci osobních údajů jsou rovněž zákonný zástupce nebo opatrovník nezletilého klienta, osoby určené klientem, zákonným zástupcem nebo opatrovníkem klienta, pěstoun nebo jiná pečující osoba.

5.2. Poskytnutí údajů veřejné moci

Správce údajů poskytuje z důvodu státního dozoru, prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonů trestů, včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení, osobní údaje příslušným orgánům veřejné moci nebo jiným subjektům, jež jsou oprávněni ke zpracování osobních údajů.

6. COOKIES NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

6.1. Cookies

Zvláštním způsobem zpracování osobních údajů je automatické ukládání souborů cookies při návštěvě internetových stránek správce. O souborech cookies a jejich nastavení se klient může dozvědět více zde.

7. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

7.1. Dobrovolné poskytnutí údajů

Subjekt údajů poskytne osobní údaje dobrovolně. V opačném případě by bylo znemožněno plnění účelu, pro nějž jsou osobní údaje správci poskytnuty. Správce výslovně prohlašuje, že subjekt údajů neposkytuje osobní údaje pro účely přímého marketingu.

7.2. Ochrana osobních údajů

Správce přijal technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

8. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Tyto zásady byly přijaty dne 6. 3. 2024. Správce je oprávněn tyto zásady měnit tak, aby vždy jejich obsah byl v souladu s právními předpisy České republiky a GDPR. O případných změnách těchto zásad správce informuje na svých webových stránkách.